ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ยี่ห้อ Acer รุ่น Veriton M200-P565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....