ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๙๘ ลพบุรี เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....