messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือบุคลากร-ขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
คู่มือบุคลากร-ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
คู่มือสำหรับประชาชนขอสนับสนุนน้ำดื่มเพื่ออุปโภค-บริโภค
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
คู่มือด่านชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
คู่มือการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
คู่มือการใช้และตรวจสอบถังดับเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการประเมิน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
คู่มือและแนวทาง ตามระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2