messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
28 มีนาคม 2565
๑๒.๔ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 122
28 มีนาคม 2565
๑๒.๕ กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 130
28 มีนาคม 2565
๑๒.๖ กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 127
28 มีนาคม 2565
๑๒.๗ กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 145
28 มีนาคม 2565
๑๒.๘ กฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 124
28 มีนาคม 2565
๑๒.๙ กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 142
28 มีนาคม 2565
๑๒.๑๐ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 131
28 มีนาคม 2565
๑๒.๑๑ กฎกระทรวงฉบับ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 121
28 มีนาคม 2565
๑๒.๑๒ กฎกระทรวงฉบับที่่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 124
28 มีนาคม 2565
๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม poll โดย : adminเปิดอ่าน : 135
28 มีนาคม 2565
๑๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 117
28 มีนาคม 2565
๑๔.๑ กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 110
28 มีนาคม 2565
๑๔.๒ กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 126
28 มีนาคม 2565
๑๔.๓ กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 118
28 มีนาคม 2565
๑๔.๔ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 122
28 มีนาคม 2565
๑๕. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 115
28 มีนาคม 2565
๑๖. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 121
28 มีนาคม 2565
๑๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม poll โดย : adminเปิดอ่าน : 124
28 มีนาคม 2565
๑๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นฯ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 120
25 มีนาคม 2565
คู่มือมาตรฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll โดย : adminเปิดอ่าน : 123
21 - 40 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3