messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
13 พฤษภาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 280
22 เมษายน 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 270
22 เมษายน 2564
พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพ.ศ.2562 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 291
22 เมษายน 2564
พรบ.หอพัก พ.ศ.2558 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 260
22 เมษายน 2564
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 284
22 เมษายน 2564
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 273
22 เมษายน 2564
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 294
22 เมษายน 2564
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 292
14 เมษายน 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 305
4 มีนาคม 2564
กฏกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 2928
4 มีนาคม 2564
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 335
4 มีนาคม 2564
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 320
4 มีนาคม 2564
กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 350
11 มิถุนายน 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 10953
31 พฤษภาคม 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 287
41 - 55 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3